Program - PŘIPRAVUJEME


Program konference Aktuální trendy v dopravním stavitelství, 11. 4. 2024

PŘEDSTAVENÍ PŘEDNÁŠEK - PŘIPRAVUJEME


Věda a výzkum na Katedře dopravního stavitelství

doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.

Přednáška se zaměřuje na popis činností katedry ve vědě, výzkumu a zejména výuce aktuálních trendů v oblasti dopravních staveb. Jedná se o činnosti od využití dronů až po aktuální požadavky na projektování staveb v BIM a zejména spolupráce s praxí.

Doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D., je vedoucím Katedry dopravního stavitelství, Fakulty stavební, VŠB-TUO. Je autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, auditorem bezpečnosti pozemních komunikací a certifikovaným pilotem pro bezpilotní letadla. V oblasti dopravního stavitelství se věnuje především návrhu pozemních komunikací, křižovatek zejména turbo-okružních křižovatek, projektování v BIM atp. 


Flexibilita dopravných modelov

Ing. Marek Drličiak, Ph.D.

Príspevok sa venuje ukážkam dopravných modelov, integrácii do strategického modelu a implementácii do modelu zóny, resp. použitiu pri tvorbe mikroskopických modelov. Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva sa dlhodobo zameriava na dopravno-plánovaciu činnosť v rámci ktorej bolo vyhotovených viacero dopravných modelov s rôznou mierou detailu. K najvýznamnejším patrí dopravný model mesta Žilina a dopravný model Žilinského samosprávneho kraja. 

Ing. Marek Drličiak, PhD. je odborníkom na na dopravné modelovanie. Pôsobí na katedre Katedry cestného a environmentálneho inžinierstva, kde hlavnýmioblasťamijeplánovanie a modelovanie dopravy, emisie a hluk z dopravy, diagnostika vozoviek, prevádzková spôsobilosť a výkonnosť vozoviek, vlastnosti asfaltov a asfaltových zmesí. V súčasnosti KCEI rieši viacero medzinárodných a národných projektoch. Aktívne sa zapája do procesu tvorby územno-plánovacích dokumentov väčších aj menších sídiel. V súčasnosti pracuje na návrhu nových projekčných noriem.


Digitalizace ve stavbách dopravní infrastruktury

doc. Ing. Josef Žák, Ph.D.

Přednáška bude věnována použití digitalizace na stavbách dopravní infrastruktury. Uvedeny budou příklady využití digitalizace a BIM na stavbách v investičních nákladech přesahujících jednotky miliard Kč i na menších stavbách silnic II. a III. třídy. V přednášce bude zmíněno použití standardů SFDI.

Josef Žák vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze a v roce 2022 se habilitoval v oboru teorie konstrukcí a materiálů. Digitalizaci se věnuje od roku 2011 jako softwarový konzultant. Má zkušenosti s normotvorbou, výstavbou a developmentem (kancelářské objekty, bytové domy, silniční i železniční stavby), a poradenstvím pro soukromý i veřejný sektor.


Drony v dopravním stavitelství

Jaroslav Řešátko

Přednáška se zaměřuje na využití dronů, na příkladu společnosti Strabag. Data sbíraná a využívaná při stavbě dálnice, již od svého začátku byla připravena pro práci s drony. Dle dat z 3D modelů byly naváděné stavební stroje. V další části přednášky je prezentován 3D model 40 ha kampusu Zemědělské univerzity, ukázka efektivity a přesnosti.

Jaroslav Řešátko se problematice dronů věnuje desítky let. Pan Řešátko je rovněž jednatelem společnosti DJI TELINK, která je výhradním dovozcem dronů DJI profesionální řady Enterprise a dále je členem AOBP (Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR) a předsedou sekce pro bezpilotní a robotické prostředky. 


Recyklace asfaltových směsí - nutnost reality v ČR

Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Přednáška je zaměřena na možnosti využití R-materiálu v asfaltových směsích a na vývoj v této oblasti v posledních cca 5 letech. V posledních 30 letech nebyl v České republice otevřen nový lom, tlak na výrobu kameniva je v letních měsících v probíhající stavební sezóně enormní, proto jakékoliv zvýšení objemu recyklace přináší větší nezávislost zhotovitelům, tak snižuje spotřebu neobnovitelných zdrojů. Technologický rozvoj obaloven umožňuje vyrábět asfaltové směsi s 90 % až 100 % podílem R-materiálu. 

Petr Mondschein je předsedou České silniční společnosti. Působí jako odborný asistent na katedře silničních staveb a taktéž jako vedoucí zkušební laboratoře Fakulty stavební ČVUT v Praze. V rámci své odborné působnosti se věnuje problematice asfaltových směsí, asfaltových pojiv a recyklovaných materiálů. Jeho činnost je spojena s tématy analýzy a zkoušení asfaltových směsí, recyklace v konstrukcích vozovek a technologie recyklace za studena, kvality a kontroly a navrhování vozovek. Je členem vědecké rady ASPK, redakční rady časopisu Silniční obzor.


Od prkna do virtuálního prostoru

Ing. Martina Papeschová

Příspěvek krátce shrnuje vývoj a přístup k projektování dopravních staveb v posledních 30 letech až po dnešní modelování ve 3D a BIM. Klade však důraz na skutečnost, že přes všechny technické vymoženosti je stále nejdůležitějším článkem celého procesu člověk.

Ing. Martina Papeschová, je výrobní ředitelka a členka Představenstva společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s. Vystudovala VUT FAST Brno a jako autorizovaná osoba v oboru Mosty a inženýrské konstrukce se podílela na nemalém počtu dopravních staveb nejen v Ostravě a Moravskoslezském kraji. DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s. je projekční, inženýrská a konzultační firma se specializací na výstavbu a rekonstrukce dálniční a silniční sítě, projektování dopravní sítě měst, řešení problematiky v oboru dopravního inženýrství a vodohospodářských staveb. Podílí se na zpracování pilotních projektů BIM ŘSD ČR i dalších subjektů.


Nástroje pro jednodušší proces navrhování liniových staveb

Ing. Michal Kostelecký

V prezentaci Vám budou představeny nástroje uceleného řešení CGS Labs pro liniové stavby, které pomáhají projektantovi při definování a editaci příčných řezů do nejmenšího detailu, promítání objektů mezi situačním výkresem, podélným profilem a příčnými řezy a přechod z 2D návrhu k 3D a BIM modelu.

Ing. Michal Kostelecký se více jak 10 let věnoval práci technického specialisty projekčních sw a BIM řešení pro projekci liniových staveb, spolupracoval a stále se aktivně věnuje vývojovým a lokalizačním procesům na podporu projektování pomocí CAD pro ČR a SR, a je spoluzakladatelem projekčně – inženýrské a konzultační společnosti. V současné době působí ve společnosti CGS Labs s.r.o. na pozici regionálního manažera, se kterou započal spolupráci již v roce 2014. Společnost CGS Labs je předním vývojářem projekčních sw liniových staveb s více jak 30letou historií se zaměřením na pozemní komunikace, kolejové tratě, vodohospodářské stavby a elektrická vedení a vývoj pokročilých meteorologických informačních systémů pro podporu údržbu dopravní infrastruktury.


Praktické zkušenosti s návrhem pozemních komunikací od 2D až po BIM

Ing. Martin Zikmund

Přednáška se věnuje praktickým ukázkám projektové dokumentace, která je tvořena standardním způsobem přes všechny stupně projektové dokumentace v porovnání s požadavky na tvorbu dokumentace odpovídající rozsahu pro BIM model. V přednášce budou prezentovány konkrétní případy složitosti tvorby 3D modelu silnice, chodníků, sjezdů a mostních objektů.

Ing. Martin Zikmund je projektant silničních staveb a certifikovaný pilot pro bezpilotní letadla, který úzce spolupracuje se společností ROAD-TRAFFIC, s.r.o. Vystudoval obor Dopravní stavby na VŠB-TUO. Ve sféře dopravních staveb se věnuje technickým studiím, návrhu přeložek a rekonstrukcí silnic a dopravním napojením nově vznikajících rezidenčních čtvrtí a průmyslových areálech. V oblasti leteckých prací má zkušenosti s fotogrammetrií a tvorbou podkladů pro vizualizace.


Porovnání denních a nočních bezpečnostních inspekcí z hlediska orientace v dopravním prostoru

doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.

V zájmu bezpečnosti silniční dopravy je žádoucí kombinovat veškeré nástroje pro hodnocení dopravy a bezpečnosti silničního provozu, a to jak proaktivní, tak i reaktivní. V případě bezpečnostních inspekcí PK (proaktivní nástroj) je potřebné realizovat prohlídky jak ve dne, tak i v noci (noční dopravní prostor je významně rozdílný – řidič vnímá jen cca 40 % prostoru oproti 100 % ve dne). Cílem příspěvku je upozornit zejména na to, jaké deficity lze identifikovat v rámci denní a jaké v rámci noční bezpečnostní inspekce PK

Doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. vystudoval obor Dopravní systémy a technika na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní, a od roku 2004 pracuje na téže škole na Ústavu dopravních systémů. V roce 2006 získal oprávnění v oboru auditor bezpečnosti pozemních komunikací a v rámci své činnosti se zabývá analýzou dopravních konfliktů v dopravě.


Dopravní digitální dvojče Evropská

Ing. Roman Dostál

V rámci příspěvku bude vysvětlen pojem digitální dvojče a uveden příklad v rámci realizace projektu Dopravní digitální dvojče Evropská. Cílem projektu je efektivnější využívání multimodálních dopravních informací pro účely ověřování návrhů a nových technologií. Bude vytvořen digitální model reálného dopravního prostředí s využitím aktuálních dopravních dat. Zároveň bude vytvořen nový soubor metod a algoritmů pro automatizované předzpracování a fúzi naměřených dopravních dat a dat internetu věcí a budou zavedeny nové postupy pro průběžnou kalibraci simulačních modelů. Výsledek bude demonstrován na příkladu Evropské ulice v Praze. Výsledný simulačně-modelový rámec bude také základem pro budoucí vývoj nových služeb a algoritmů. Řešitelé budou moci zjistit dopady např. na plynulost dopravy nebo životní prostředí ještě před vlastní realizací.

Roman Dostál se profesně věnuje dopravě z pohledu analýzy dat, dopravního modelování a koncepční a strategické činnosti. Obecně je jeho expertní oblastí doprava jako systémová věda. Mezi další konkrétní činnosti patří také bezpečnostní audity a inspekce – pan Dostál je držitelem certifikátu Auditora bezpečnosti pozemních komunikací, dále již zmíněná datová analýza a s tím související sběr a vyhodnocování dopravních dat. S tématikou dopravního modelování (kromě tvorby mikroskopických a makroskopických) dopravních modelů patří také výzkum na téma dopravních digitálních dvojčat. Modelování, resp. optimalizaci čtyřfázové prognózy dopravy se pak pan Dostál věnuje v rámci své disertační práce. Pan Dostál je také členem Světové silniční asociace – PIARC. 


Tvorba digitálního informačního modelu skutečného provedení opravné práce na železnici

Ing. Michal Šobr

V rámci příspěvku bude představena tvorba digitálního informačního modelu ve stupni DSPS pro provedené opravné práce na železničním svršku a sběr prostorových dat – mračna bodů. Tvorba zjednodušené projektové dokumentace a na ní navazující digitální informační model vytvořený v souladu s datovým standardem SFDI. V rámci prezentace budou představena úskalí aplikace datového standardu pro stavbu a opravné práce. V rámci tvorby modelu byl aplikovaný schválený BEP a bylo použito CDE, jejichž zhodnocení bude také předmětem příspěvku.

Michal Šobr necelých 9 let pracoval jako projektant kolejových staveb ve firmě PRODIN a.s. V současné době působí v téže firmě na pozici BIM manažera. Od začátku svého působení v projekční praxi se aktivně zapojoval ve vnitropodnikové lokalizaci nástroje Autodesk Civil3D a to zejména pro oblast projektování železnic. Přibližně od roku 2017 se aktivně podílí na lokalizaci aplikačního balíku CGS Civil Solution a to zejména v oblasti železničních staveb. V současné době Michal Šobr působí také jako akademický pracovník na katedře dopravních staveb Fakulty stavební, VŠB-TUO, kde se specializuje na výuku předmětů s tématikou železnic.


Projektová příprava vysokorychlostních tratí do Ostravy

Ing. Tomáš Malý

Projektová příprava vysokorychlostní trati do Ostravy Příprava vysokorychlostních tratí v ČR se naplno rozjela a projektantům přináší nové výzvy. Přednáška posluchačům přiblíží zkušenosti s přípravou VRT Moravská brána II. Mimo samotný projekt VRT se zaměří také na aktuální trendy a inovativní metody v projektové přípravě staveb.

Ing. Tomáš Malý je projektant ve společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a. s. a částečně také vyučující na katedře Dopravního stavitelství stavební fakulty VŠB-TUO. Vystudoval obor Konstrukce a Dopravní stavby na VUT v Brně, kde také krátce studoval doktorské studium a získal zkušenosti s výukou železničních předmětů.


Parametry páteřových tras pro přepravu nadměrných
a nadrozměrných nákladů

doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.

Přednáška se zaměřuje na výstupy projektu TA ČR ZÉTA "Stanovení parametrů páteřových tras nadměrných a nadrozměrných nákladů", kde byla vytvořená Technická doporučení obsahující návrhové parametry pozemních komunikací na páteřových trasách, Mapa páteřových tras pro přepravu nákladů, vzorové listy detailů a křižovatek, včetně modelů vozidel pro softwarové ověření vlečných křivek.

Doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D., je vedoucím Katedry dopravního stavitelství. Je autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, auditorem bezpečnosti pozemních komunikací a certifikovaným pilotem pro bezpilotní letadla. V oblasti dopravního stavitelství se věnuje především návrhu pozemních komunikací, křižovatek zejména turbo-okružních křižovatek, projektování v BIM atp.